Regulamin Szkoły

Regulamin Szkoły Tańca Elita

Szkoła Tańca Elita świadczy usługi w zakresie lekcji tańca (indywidualne i grupowe), zajęć rytmiczno-tanecznych, kursów dla dzieci i dorosłych oraz organizacji wyjazdów na obozy taneczne, konkursy, turnieje oraz inne zajęcia sportowo-rekreacyjne. Z usług świadczonych przez Szkołę Tańca Elita mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej uczestnikami, na zasadach określonych w poniższym regulaminie.

§1 ZAPISY

 1. Grupy są dobierane pod względem wieku i umiejętności bądź stopnia zaawansowania w maksymalnie 25-cio osobowe grupy

 2. Odpowiedni podział grup zależy od trenera lub właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do likwidacji lub łączenia grup, zmiany godzin i terminów zajęć gdy liczba osób w grupie nie przekracza 50% stanu maksymalnego.

 3. Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na treningi proszeni są o systematyczny kontakt z trenerem, kontrolę frekwencji dziecka na zajęciach oraz jego postępów.

 4. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu

§2 STROJE

 1. Pomoce i materiały wykorzystywane na zajęciach treningowych zapewnia Szkoła Tańca Elita.

 2. Każda grupa reprezentująca Szkołę Tańca Elita jest zobowiązana ponieść koszta strojów tanecznych i wszelkich materiałów pomocniczych ustalonych wcześniej przez grono rodziców wraz z właścicielem Szkoły Tańca Elita.

 3. Stroje taneczne wraz z butami tanecznymi pozostają własnością uczestnika rodziców/opiekunów.

§3 SZATNIE

 1. Szkoła Tańca Elita udostępnia uczestnikom szatnie. Za rzeczy pozostawione w szatniach Szkoła Tańca Elita nie odpowiada.

 2. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zamiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów.)

 3. Obowiązuje strój treningowy oraz taneczna fryzura (spięte włosy). Szkoła Tańca Elita nie odpowiada za uszkodzenia i uszczerbki stroju treningowego.

 4. Po każdym treningu należy pozostawić szatnię w stanie czystym. Za rzeczy pozostawione, zagubione na terenie szkoły Szkoła Tańca Elita nie odpowiada.

§4 REZYGNACJA

 1. Rezygnacja z zajęć tanecznych wymagana jest w  formie pisemnej. Po otrzymaniu potwierdzenia wypisu od trenera, uczestnik zajęć nie może reprezentować innej placówki przez okres 12 miesięcy. Druk rezygnacji jest dostępny u właściciela Szkoły Tańca.

 2. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie miesiąca kalendarzowego kwota miesięcznej opłaty za zajęcia nie ulega zmniejszeniu.

 3. Dokument rezygnacji wchodzi w życie z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego.

 4. W przypadku niedotrzymania warunków zawartych w 1pkt. uczestnik zobowiązany jest wpłacić kwotę 1000 zł brutto na konto Właściciela Szkoły Tańca Elita do 10-ciu dni od daty naruszenia regulaminu.

§5 BEZPIECZEŃSTWO

 1. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed wstąpieniem do szkoły powinny we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem sportowym. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych - należy natychmiast poinformować swojego instruktora.

 2. Szkoła Tańca Elita nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kontuzje lub inne urazy odniesione w czasie zajęć. Ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie oraz strój na właściwe (patrz §3).

 3. Pracownicy Szkoły sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń (np. w szatniach) odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.

§6 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA SALI

 1. Na Sali obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z urządzeń do fotografowania lub filmowania i nagrywania dźwięku. Fotografowanie lub filmowanie osób bez ich zgody jest prawnie zabronione.

 2. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających Obowiązuje również zakaz wprowadzenia rowerów i psów.

 3. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o niezwłoczne poinformowanie prowadzącego lub organizatora.

§7 KARNETY

 1. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności zapisanej na karcie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z zajęć Szkoły Tańca bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat.

 2. Szkoła Tańca nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet - niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

 3. Karnety są miesięczne a wykupić go należy w pierwszym tygodniu danego miesiąca.

§8 TERMINY I OPŁATY

 1. Terminy zajęć treningowych ustalane są na początku sezonu od września do końca czerwca.

 2. Terminy wszelkich wyjazdów na konkursy przedstawiane są z miesięcznym wyprzedzeniem chyba, że zaistnieją sytuacje nieprzewidziane, niezależne od szkoły Tańca

 3. Spóźnienia na zajęcia są niedopuszczalne. Pierwsze minuty treningów przeznaczone są na obowiązkową rozgrzewkę.

 4. Terminy zajęć choreograficznych i techniki przedstawiane są z miesięcznym wyprzedzeniem.

 5. Opłata za roczny kurs jest wnoszona w 10 ratach w równych okresach miesięcznych płatnych do 10-go dnia każdego miesiąca - od września do czerwca następnego roku. W przypadku zwlekania z opłatami zostaną naliczone ustawowe odsetki. Koszt zajęć treningowych jest ustalany na początku sezonu.

 6. Szkoła Tańca Elita zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z obowiązującym grafikiem. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs. Szkoła zapewnia zastępstwo.

W  przypadku braku zastępstwa szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla kursantów terminie, możliwość przesunięcia lub zwrotu opłaty.

 1. Jeżeli termin lekcji przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, miesięczna opłata za zajęcia podlega zmniejszeniu.

 2. Szkoła nie zwraca pieniędzy za pojedyncze nieobecności na zajęciach, dopiero miesięczna nieobecność na zajęciach uprawnia do ubiegania się o zwolnienie z opłaty. (po okazaniu zwolnienia lekarskiego)

§9 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WYJAZDÓW

 1. Kierownikiem wyjazdu jest osoba wyznaczona przez właściciela / dyrektora szkoły.

 2. Funkcję opiekunów wyjazdu mogą pełnić trenerzy (jeśli taka możliwość istnieje) lub rodzice (prawni opiekunowie) uczestników wyjazdu bądź inne pełnoletnie osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły.

 3. Maksymalna liczba dzieci przypadających na jednego opiekuna wynosi 15 osób.

 4. Opiekunowie powinni znać zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wyjazdów i bezwzględnie ich przestrzegać.

 5. Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy podopiecznych przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.

 6. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na oświadczeniu opiekuna grupy przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo przydzielonych uczniów.

 7. Organizator wyjazdu nie odpowiada za szkody materialne, moralne i zdrowotne uczestników.

 8. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik powinien wykupić samodzielnie przed wyjazdem. Organizator nie bierze odpowiedzialności w przypadku zajścia w ciąże.

 9. Podczas pokazów i turniejów tancerze ponoszą pełną odpowiedzialność za autoprezentację na scenie. Ustalony wcześniej image (uczesanie, makijaż itp.) obowiązuje podczas każdego występu, bez względu na rangę imprezy. Po każdym występie i wyjeździe należy pozostawić garderobę i autobus w stanie czystym.

§10 DANE OSOBOWE

 1. Szkoła Tańca Elita zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach reklamowo-promocyjnych oraz informacyjnych. Uczestnicy zajęć wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości Szkoły Tańca Elita oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.98r. (Dz. Ust. Nr. 133 poz. 883).

 2. Każdy uczestnik podpisując deklarację oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach nauki tańca oraz że Regulamin ten jest mu znany i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 3. Każdy uczestnik podpisując deklarację oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb działalności Szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)

§11 PRAWA AUTORSKIE I POCHODNE

 1. Zabrania się pod rygorem wyciągnięcia konsekwencji prawnych:

  1. kopiowania, udostępniania lub przekazywania osobom niebędącym uczestnikami zajęć jakichkolwiek materiałów szkoleniowych.

  2. wykorzystywania poznanych układów choreograficznych (lub ich fragmentów)w pokazach zewnętrznych, występach, publicznych prezentacjach, innych szkołach tańca - bez pisemnej zgody dyrektora szkoły Elita.

  3. kopiowania i posługiwania się logo Szkoły Tańca Elita

  4. udostępniania osobom trzecim nagrań i zdjęć na jakichkolwiek nośnikach.

  5. wszelkie choreografie , układy oraz techniki nauczania należą do Szkoły Tańca Elita i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez pisemnej zgody właściciela.

O sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor szkoły.

Złożenie podpisu na niniejszym regulaminie, oświadczeniu jest równoznaczne z akceptacją jego treści i pozwala na uczestnictwo w zajęciach oraz wyjazdach organizowanych przez Szkołę Tańca Elita.

   Copyright elitamakow.pl